Invånarpanelen

Invånarpanelen är öppen för alla som bor i Kalmar län. Här kan du se de enkäter som är aktuella just nu. Du som har registrerat dig får även ett mail när det finns en ny enkät att svara på. Vi publicerar enkäter några gånger per år. 

Enkät om hållbar utveckling

Öppen mellan: 2021-05-17 - 2021-06-24

Vad tycker du att Region Kalmar län bör prioritera i sitt arbete med hållbar utveckling? Vi vill ha din åsikt!

Tyck till om vad du tycker Region Kalmar län bör prioritera genom att besvara frågorna i enkäten. Enkäten tar ca. 7 minuter att besvara och dina svar hanteras anonymt. Har du frågor om innehållet enkäten? Kontakta oss

Region Kalmar län är en politiskt styrd organisation som erbjuder hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, utbildning och förutsättningar för kulturliv. Sedan 2019 har Region Kalmar län även ett regionalt utvecklingsuppdrag. Det innebär ett ansvar för att arbeta för en hållbar regional utveckling. Kalmar län ska vara ett attraktivt län för företagare att verka i och för människor att bo och leva i.

Region Kalmar län ska vara en motor i det övergripande hållbarhetsarbetet i hela länet. Det innebär att jobba med hållbar utveckling i verksamheten, och utifrån det regionala utvecklingsuppdraget. En hållbar utveckling tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina behov. De 17 globala hållbarhetsmålen i FN:s Agenda 2030 utgör ramen för hållbarhetsarbetet. Målen syftar till att uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar värld till år 2030. Här kan du läsa mer om Region Kalmar läns arbete med de globala målen.

Kontakt

Elisabeth Andersson
Kommunikatör
0480-843 38